Hangi KPSS kadrolarında kadın erkek ayrımı yapılmakta?Hangi KPSS kadrolarında kadın erkek ayrımı yapılıyor? KPSS tercih kılavuzunda genel olarak hangi kadrolar için erkek olma şartı, hangi kadrolar için "kadın olma" şartı aranıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10'uncu maddesinde; "...Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz..." ve 70'inci maddesinde; "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, "Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi" konulu 2004/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin ilanlarında hizmet gerekleri dışına çıkıldığı izlenimini oluşturacak şekilde "erkek olmak" şartına yer verildiği görülmektedir. Personel alımında hizmet gerekleri dışında cinsiyet ayrımı yapılması, başta Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerdeki kadın-erkek eşitliğine ilişkin hükümlere aykırılık teşkil etmektedir.

...Öte yandan, Ülkemizin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin (CEDAW) 2'inci maddesinde; "Herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayırım yapma girişimini önlemek ve kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün önlemler alınacaktır." ve sözleşmenin 11 inci maddesine; "Taraf devletler, kadın ve erkek eşitliği temelinde istihdam konularında kadına karşı ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik bütün uygun önlemleri alacaklardır." ifadeleri yer almaktadır.

...Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve Hükümetimizin konuya bakış açısı çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel temini amacıyla yapılacak çalışmalarda, başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaşlar arasında ayırım yapıldığı izleniminin oluşmasına meydan vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

Son yıllar KPSS tercih kılavuzlarına baktığımızda, işin mahiyeti gereği erkek veya kadın ayrımına gidilen kadrolar şunlardır.

-Erkek olma şartı aranan kadrolar: ARFF Memuru, Hareket Memur Yrd., Puantör, Kaloriferci, Arama ve Kurtarma Teknisyeni, Yurt Yönetim Memuru, Aşçı, Tekniker, Gassal, Avukat, Harita İnşaat ve Jeoloji Mühendisleri, Kameraman, Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Orman Muhafaza Memuru

-Kadın olma şartı aranan kadrolar: Yurt Yönetim Memuru, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Dikkat edilecek olursa kadın ayrımı kız yurtlarında ve kadın istihdamı gerektiren Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda söz konusu iken, erkek olma şartı arazide veya ıssız bölgede hizmet yürütecek, arama ve kurtarma faaliyetini yürütecek, erkek yurtlarında görev alacak personelde aranmaktadır.
KPSS